การรับนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ศิลปะ และสังคม (Intensive Program: IP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ศิลปะ และสังคม (Intensive Program: IP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000