โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนมาตรฐานสากล “ส่งเสริมความเป็นเลิศ เปิดโลก ICT มีศิลปะ ดนตรี กีฬา”

ข่าว/กิจกรรม

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

ที่อยู่ : เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 0-4381-1278
โทรสาร : 0-4381-3409    
e-mail : admin@kalasinpit.ac.th