การจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2

Kalasinpittayasan School

วันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2567
🎯ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
🎯มอบหมายให้ ดร.กนกรัตน์ ศิริ  รองผู้จัดการศูนย์ฯ
🎯นายปริญญา ธนะกาญจนนท์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
🎯นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ ผู้จัดการศูนย์ฯและคณะทำงาน
🎯🎯ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2 ผ่านระบบ https://test.learning-obec.com/ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดศูนย์HCEC โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จำนวน 507 คน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000