การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Archetye)

Kalasinpittayasan School

เรื่อง การอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Archetye)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Archetye) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษา สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวสู่สาธารณชน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของการประกวดคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “เปิดสวิตซ์พลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตย” ซึ่งจัดทำโดย นายพีรธัช เสนาธรรม นางสาวกิดาการ ภาระจ่า และคณะ
ครูผู้ควบคุมทีม  คือ
1. ครูจิตตะวัน อินทฤทธิ์
2. ครูประหยัด ทองภูธรณ์
3. ครูวงศธร ปรีประดิษฐ์
4. ครูชินคุปต์ ภูเนนิล
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000