การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (Esan Young Physicists Tournament, EYPT) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

Kalasinpittayasan School
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(Esan Young Physicists Tournament, EYPT) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566
10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม
รางวัล เหรียญเงิน🥈
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (GC) ม.5/14
1. นายณุชากร สินธุศิริ
2. นายภัทรพงษ์ ภูบานเช้า
3. นางสาวศิรดา นาสินเพิ่ม
4. นางสาวชลธิชา ดอนวิเศษ
5. นางสาวสุพิชญา ภูอุ้ม
ครูผู้ควบคุมทีม
1. นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี
2. นางสาวอรนุช โวหารกล้า
3. นายสายวสันต์ วารี

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000