โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Kalasinpittayasan School

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย : สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชาวต่างชาติ)  จำนวน  3 (อัตรา)

ตำแหน่ง : สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ (มีคะแนน TOEIC สูงกว่า 950 คะแนน)) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP  จำนวน  1  (อัตรา)

ตำแหน่ง : สอนวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ (มีคะแนน TOEIC ต่ำกว่า 900 คะแนน)) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP  จำนวน  1  (อัตรา)

>>>ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่  28  พฤศจิกายน  ถึง  วันที่  4  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30 – 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000