ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : AL ระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Kalasinpittayasan School
ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Active Learning : AL ระดับสหวิทยาเขต
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000