ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ในการแข่งขัน “อัจริยภาพทางภาษาไทย” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Kalasinpittayasan School
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ในการแข่งขัน “อัจริยภาพทางภาษาไทย” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก 117 ทีม ทั่วประเทศ ได้รับรางวัล ดังนี้
– อันดับที่ 7 ของประเทศ
น.ส.ทิวดี พรหมหาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
น.ส.ดลมณี ตรีเมฆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายชยนนท์ ภูชื่นชม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
…..
– อันดับที่ 8 ของประเทศ
น.ส.อภิญญา ภูหัวเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
น.ส.อริษา อุ่นรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายพีรภัทร กุญชนะรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000