ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้คะแนนสูงสูด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Kalasinpittayasan School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้คะแนนสูงสูด
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000