การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับนานาชาติ 2023 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS2023)

Kalasinpittayasan School

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับนานานาชาติ สาขา
I am a student resercher
I am an engineer
I make an impact
.
การประกวดโครงงานนักเรียน ระดับนานาชาติ
2023 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS2023) จัดโดยสำนักงานใหญ่โครงการ GLOBE ภายใต้การดูแลและสนับสนุนขององค์การนาซา(NASA)
.
ทีมวิจัย
นายณุชากร สินธุศิริ ม.5/14(GC)
นายนันทิวัฒน์ จิตต์พิริยะการ ม.5/1
นายปัญจพล รุ่งวิริยะวณิช ม.5/14(GC)
.
ครูที่ปรึกษา
นายชุมพล ชารีแสน
นายภาคภูมิ เนียมบุญ

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000