ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 (Junior Science Talent Project : JSTP)

Kalasinpittayasan School

นายณุชากร สินธุศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14 (GC)
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 25 (Junior Science Talent Project : JSTP) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ระหว่างวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000