ฝ่ายบริหาร

ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โทรมือถือ.                       e-mail :     

นางวิลาวัณย์ อนนทสีหา

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบิรหารงานทั่วไป

โทรมือถือ. 084-6838600  E-mail : 

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ

โทรมือถือ. 099-5182490  E-mail : 

นางกนกรัตน์ ศิริ

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ

โทรมือถือ. 000-0000000  E-mail : 

นายปริญญา โพธิราช

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

โทรมือถือ. 063-9930795  E-mail : 

เกี่ยวกับโรงเรียน