ประกาศสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math-Test)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562
และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562