การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 พิทยาสรรพ์

วันพฤหัสบดีที่ 14  พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์