การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์