ประกวดราคาจ้าง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศภาษาไทย ประกาศเพิ่มเติม