แบบฟอร์มงานบุคลากร

1. แบบฟอร์มรายงานการเดินเทางพัฒนาอบรมครู ปี 2560

2. แบบฟอร์มเขียนรายงานไปอบรม

3. รายงานการเดินทางไปราชการ

4.การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

Loading