ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 • พุทธศักราช 2456 – 2466       :            นายบุญถม  ชนะกานนท์
 • พุทธศักราช 2466 – 2474       :            นายกว้าง  ทองทวี
 • พุทธศักราช 2474 – 2489       :            นายประเคน โนนศรีชัย
 • พุทธศักราช 2489 – 2490       :            นายประภาส ศุภสาร
 • พุทธศักราช 2490 – 2492       :            นายประเสริฐ สื่อสิน
 • พุทธศักราช 2492 – 2494       :            นายแก้ว อุปพงศ์
 • พุทธศักราช 2494 – 2598       :            นายเฉลิม จีรนาท
 • พุทธศักราช 2498 – 2507       :            นายพลอย มหาแสน
 • พุทธศักราช 2507 – 2511        :            นายอุดร เวียงเพิ่ม
 • พุทธศักราช 2511 – 2512         :            นางเสริมศิริ ทองธรรมชาติ (รักษาราชการแทน)
 • พุทธศักราช 2512 – 2513        :            นายล้วน วรนุช
 • พุทธศักราช 2513 – 2515        :            นายมาบ ภูมาศ
 • พุทธศักราช 2515 – 2525        :            นายสำลี ผดุงศรี
 • พุทธศักราช 2525 – 2527       :            นายคำพันธ์ คงนิล
 • พุทธศักราช 2527 – 2530       :            นายพิน ศรีอาจ
 • พุทธศักราช 2530 – 2535       :            นายวินัย เสาหิน
 • พุทธศักราช 2535 – 2538       :            นายชุมพล เวียงเพิ่ม
 • พุทธศักราช 2538 – 2543       :            นายบรรเทา วรรณจำปี
 • พุทธศักราช 3543 – 2546       :            นางพิสมัย อารีย์
 • พุทธศักราช 2546 – 2550       :            นายวานิชย์ ติชาวัน
 • พุทธศักราช 2550 -2561         :             นายเสน่ห์ คำสมหมาย
 • พุทธศักราช 2562 -ปัจจุบัน       :            นายสงกรานต์ พันธ์โนราช