เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

KALASINPITTAYASAN SCHOOL

ตราประจำโรงเรียน

 • รูปดวงอาทิตย์ เปล่งประกายเป็นลูกไปสีแดง ด้านล่างเป็นแถบผ้าสีเขียว มีปรัชญาของโรงเรียนอยู่ในแถบผ้าเห็นตัวอักษรสีเหลือง เขียนว่า “การศึกษาคือชีวิต”

ความหมาย

 • ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาล เปรียบได้กับนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้ที่มีความรู้อันยิ่งใหญ่ ประดุจดวงอาทิตย์และมีความกล้าแกร่งในด้านวิชาการจะเป็นผู้ที่มีความเจริญงอกงามเจิดจรัสอยู่ตลอดเวลา

อักษรย่อของโรงเรียน

 • อักษรย่อของโรงเรียน : ก.พ.ส.
 • ชื่อภาษาอังกฤษ        : KALASINPITTAYASAN SCHOOL (K.P.S.)

สีประจำโรงเรียน

 • สีเขียว    : เป็นสีของใบต้นขี้เหล็ก หมายถึง ความสดชื่นความร่มเย็น ความมีชีวิตและความเจริญงอกงาม โรงเรียนใช้สีเขียว เพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาที่เฉียบแหลม
 • สีเหลือง  : เป็นสีของดอกขี้เหล็ก หมายถึง ความสวยงาม ความสงบสุข และความมีศึลธรมตามหลักพุทธศาสนา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ใช้สีเหลือง เพื่อมึ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีกิรียามารยาทอันดีงามมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบุคคลทั่วไป
 • เขียวเหลือง : เมื่อสีเขียวและสีเหลืองมารวมกันเข้า เปรียบประดุจกับการดำเนินชีวิตของลูกเขียวเหลืองที่ใช้วิธีการแห่งพุทธปัญญา ในการพัฒนาตนเองและสังคม ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

วิสัยทัศน์

มีคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ นำ ICT มาใช้ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

“ส่งเสริมความเป็นเลิศ  เปิดโลก ICT มีศิลปะ ดนตรี  กีฬา”

พันธกิจ

 1. จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ ตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจ มีกระบวนการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการได้ตามมาตรฐานสากล
 2. จัดส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ชุมชนและท้องถิ่นที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อประเทศชาติ
 4. จัดส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการนำ ICT มาใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงตนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคและส่งเสพติด ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข