กลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการกลุ่มอำนวยการ

 1. งานสำนักงาน (นางสุกัญญา  ชัยปัญญา)
 2. งานสารบรรณกลาง (นางสุกัญญา  ชัยปัญญา)
 3. งานพัสดุครุภัณฑ์   (นายบัณฑิต  กำจรเมนุกูล)
 4. งานการเงินและบัญชี   (นายสุระศักดิ์  ศรีเกิด)
 5. งานบุคลากร   (นายณัฐวัฒน์  ภูดอกไม้)
 6. งานแผนงานและสารสนเทศ   (นางสาวสุภาพร  อาคะราช)
 7. งานสวัสดิการ   (นางนพรัตน์  ขันธ์พิมูล)
 8. งานยานพาหนะ   (นายอิทธิพล  พลโคกก่อง)
 9. งานตรวจสอบภายใน   (นางนาถนภา  สารทะวงศ์)
 10. งานผลิตเอกสาร   (นายสมเกียรติ  มัธยมนันทน์)
 11. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. สมาคม และ มูลนิธิ   (นางนันท์นภัส  พิมพะนิตย์)