กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายทศพล ภูบุญรอด

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โทรมือถือ. 083-3598546      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางธิชาพร มหาแสน

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางพจนีย์ จีระสมบัติ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ปวิชญา สีภา

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายจักวาล ฆารเจริญ

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวนริศรา ประภาสโนบล

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายอธิการ โพพิทูล

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายยุทธนา จันทร์เพ็ญ
(ไปช่วยราชการ)

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th