กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมบูรณ์ บุหงาเกษมสุข

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรมือถือ. 086-2255118      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายถวัยล์ สารการ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายบุณยกฤต หนองเสนา

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายวิทศรุต คำพันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายสมเกียรติ มัธยมนันทร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางปิยรัตน์ วันทา

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางดวงกมล ยงประพัฒน์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางพรมงคล วงศ์วิเศษ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางศศิณา ลาภบุญเรือง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางฉวีวรรณ กองทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางปาริชาติ ราชฤทธิ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางชูศรี สิงสุธรรม

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางประหยัด ทองภูธรณ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางจิตตะวัน อินทฤทธิ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.สุคนธมารินทร์ สว่างภพ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

ว่าที่ ร.อ.เนติ คิมหันต์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอุบล อังคะรุด

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางธิดาพร นามวงศ์ษา
(ไปช่วยราชการ)

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th