กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพรชัย ครองยุติ

ครู เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โทรมือถือ. 081-9643596      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายกฤษฎาคม ปัญจะ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายเดชฤทัย ฉายจรุง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุรัตยา สาคมิตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางวรัญช์ฤดี ปลื้มกิตติยากรณ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายรุ่งทิวา วารีบ่อ

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง

พนักงานราชการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน