กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิสมัย พงษ์ศรีลา

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โทรมือถือ. 093-5312727      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายกริชรัตน์ แพทย์ผล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสมคิด ภูถมดี

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิช

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายวัชรพงศ์ เอกตาแสง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุกัญญา ชัยปัญญา

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอรนิจ นาชัยเวียง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอะโน มรรควิจิตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางรดา สินธุศิริ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.เพลินพิศ ป้องวิชัย

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ธารทิพย์ จันทรนิมะ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ณัฐริกา ฉายสถิตย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.สุภาพร อาคะราช

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางพัชณีย์ นาแถมทอง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางรุ่งฤดี มาตนาเรียง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางจีรนันท์ สิงหาทิพย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.รัตติยา ภูบุญเติม

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายสายวสันต์ วารี

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางรัตนา ลครรำ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ญานษา สุวรรณรักษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางลินดา เขจรแข

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายโกศล สีสังข์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายนิรันต์ ม่องคำหมื่น

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.เนียรนภา ขจรโมทย์

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางธิติยาญิ์ ภูพวกเดชา

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางชยุดา กนึกรัตน์

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ชุติกาญจน์ วารีขันธ์

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.อรนุช โวหารกล้า

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ปารินทร์ ราชภักดี

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายภาคภูมิ เนียมบุญ

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ศิรินันท์ คำแข็งขวา

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.จุราลักษณ์ คชรมย์

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.กิ่งแก้ว จุนทกอง

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.อนิสสา อารมณ์สวะ

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.สุวรรณา กล้าหาญ

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน