กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฉันทะยา ป้อมเสมา

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โทรมือถือ. 084-9534822      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวนันทพร มุลวิไล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.จีระวรรณ แสงจันดา

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายปิติภัทร พาโสมนัสสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางพนิดา พาโสมมนัสสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอันธนา มงคลสินธุ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางณัฐนพิน สุณะไตรย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ศรัญญา บุญจอม

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุภาพร สีสังข์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายณรงค์ชัย หาญอาษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางจิราเจต อัตตโนคติ

ครู -

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายบวร ฉายถวิล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางปญรจน์ นาจอมเทียร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายภาสกร วงศ์วิริยะ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางกรชุลี พรหมแก้ว

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางรุ่งตวัน ยุบลชิต

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุจิตรา ศรีบุญลือ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายฉัตรธนะวรภัทร พงค์ธนัชฉฎากร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางกัญญ์ณพัชร พงศ์สินบุษกร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ยุพาพรรณ เหล่าทองสาร

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.กัตติกา ภูหานาม

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวพัชรา หินทุม

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาววจี ศรีจรัญ

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ณัฐพร โสพันธ์ขันธ์

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ปรีดาพร แก้วนามไชย

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.พิชญาภรณ์ หลานวงศ์

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.มนัสวี เวชกามา

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ชิดชนก ป้องกัน

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายธรรมธัช บาศรี
(ไปช่วยราชการ)

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน