กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจุฑาภรณ์ วิเชียรภักดิ์

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โทรมือถือ. 085-0000709      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางพัฒนาพร เขจรนิตย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายอภิชาติ บัวเกิด

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางศุภตา แสงใส

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุภัทรา ศรีเกิด

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

ว่าที่ ร.ต.
พิษณุกุล กุลธวัชศิริ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หญิง
นพวรรณ สว่างบุญ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายทินกร ฉายมงคล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางจารินี สุวรรณรักษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางศริยา ระดาฤทธิ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางนาถนภา สารทะวงศ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางวาสนา คงสมมาตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายวีระยุทธ มณีโคตร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.เสาวนิตย์ อาจวิชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.จันทนา ฉายจรุง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.กัลยา ศิริแสงสกุล

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.เทียนแก้ว แสงสว่าง

ครูผู้ช่วย

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางเกตุวลี ศรีทอง
(ไปช่วยราชการ)

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th