กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธีรพงษ์ กล้าขยัน

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โทรมือถือ. 086-2402102      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายอิทธิพล พลโคกก่อง

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางอรุณศรี แม็กซ์ฟิลด์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางมนสิชา อุดรบูรณ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางจิตตรา พลวิจิตร์

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.ณัฐวรพิชชา วงค์สินวิภากร

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวพิชญา ตริสกุล

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวลมัย ฆารไสว

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร

ครู

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายชาญ์นนท์ ศิลปแก่น

พนักงานราชการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

เกี่ยวกับโรงเรียน