กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

  1. นางกนกรัตน์  ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  2. นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  3. นางรังสี  พลโคกก่อง หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
  4. นายอมรฤทธิ์  อุทรักษ์ หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  5. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
  6. นายวิจิตร  ภูโอบ หัวหน้างานแนะแนว
  7. นางดา  เปียนาค หัวหน้างานทะเบียน
  8. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย หัวหน้างานวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา
  9. นายวสันต์  วารี หัวหน้างานการศึกษาภาคบังคับ
  10. นางอลงกรณ์  ลีลาพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
  11. นายสุรจิตร  โลหะมาศ หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  12. นางสาวกรรณิกา  สมจิตร์ หัวหน้างานห้องสมุด
  13. นายวีระยุทธ  มณีโคตร หัวหน้างานสารสนเทศและแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  14. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  15. นางอรอิจ  นาชัยเวียง หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

งานความเป็นเลิศ

  1. นางรัตนา  ลครรำ หัวหน้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  2. นายปิติภัทร  พาโสมนัสสกุล หัวหน้าโครงการ MEP/IP
  3. นางอลงกรณ์  ลีลาพันธ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ (International Math Science : IMS)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

  1. นางพิมพ์นิภา  เศรษฐจันทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. นางพิสมัย  พงษ์ศรีลา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. นายสมบูรณ์  บุหงาเกษมสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. นายทศพล  ภูบุญรอด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. นายพรชัย  ครองยุติ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  7. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  8. นางฉันทะยา  ป้อมเสนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ