กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 1. นางวิลาวัณย์  อนนทสีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 2. นางสาวปารินทร์  ราชภักดี หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 3. นางสาวบุณรดา  ปากดีสี รองหัวหน้าสำนักงาน
 4. นางจิตตรา  พลวิจิตร์ หัวหน้างานโภชนาการ
 5. นางชวนพิศ  โนนสินชัย หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
 6. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน
 7. นางพิมพ์นิภา  เศรษฐจันทร์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 8. นางสาวสุคนธมารินทร์  สว่างภพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 9. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง หัวหน้างานสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
 10. นางจิตตรา  พลวิจิตร์ หัวหน้างานปฏิคมโรงเรียน
 11. นางสาวบุณรดา  ปากดีสี หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมนักเรียน
 12. นางสาวอมรสุดา  ไชยศรี เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ