กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  1. นายปริญญา  โพธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
  2. นางอันธนา  มงคลสินธุ์ หัวหน้างานระดับชั้น งานเครือข่ายผู้ปกครอง
  3. นายสมบูรณ์  บุหงาเกษม หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย
  4. นายบุณยกฤต  หนองเสนา งานรักษาความปลอดภัย
  5. นายกริชรัตน์  แพทย์ผล งานป้องกันและปราบราม
  6. ร.ต.หญิง นพวรรณ  สว่างบุญ งานจราจร
  7. นางอุบล  อังคะรุด หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย
  8. นายทินกร  ฉายมงคล งานสภานักเรียน
  9. นางสาวรัตติยา  ภูบุญเติม งาน TO BE NUMBER ONE
  10. นางสาวจีระวรรณ  แสงจันดา งานเลขานุการ