กลุ่มงานแนะแนว

นายวิจิตร ภูโอบ

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

โทรมือถือ. 089-5697387      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายพีรวิศ โพธิ์ทองดี

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางดาว เปียนาค

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางชวนพิศ โนนสินชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสุกัญญา เถื่อนฤาชัย

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นางสาวกรรณิกา สมจิตร์

ครู ชำนาญการ

โทรมือถือ. 000-0000000
e-mail : -@kalasinpit.ac.th