กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี

ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

โทรมือถือ. 094-2915597      e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายชวลิต แสงศิริทองไชย

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 082-8556550
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายธวัช รังสร้อย

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 095-6618960
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 080-3117444
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

นายสุรจิตร โลหะมาศ

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 094-5954749
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.พิรดา มาลาม

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 088-5625087
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.บุณรดา ปากดีสี

ครู ชำนาญการพิเศษ

โทรมือถือ. 098-2237805
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.เนตรชนก ศรีโท

ครู

โทรมือถือ. 087-6146136
e-mail : -@kalasinpit.ac.th

น.ส.วิไลรัตน์ พาดี

พนักงานราชการ

โทรมือถือ. 084-7969421
e-mail : -@kalasinpit.ac.th