นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเลิศ ปรีดี
นางวิไลวรรณ  ศุขศานต์
นางประจักษ์ ปรีพูล
นางเครือวัลย์ ปัญญามี
นางลัดดาวัลย์  ลาภบุญเรือง นางรังษี พลโคกก่อง นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์ นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์
นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์ นายพิทักษ์ ภูจอมเพชร นางสาวสายทอง  อินธุโสภณ
นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์
นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร
นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา
นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ นางกมลรัตน์ เหง้าเกษ
 
นางสาวิกา แสนกลาง นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ นางกาญจนา ฆารชม