นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเลิศ ปรีดี
นางสุวรรณา ณ กาฬสินธ
นายพิทักษ์ ภูจอมเพชร
นางเครือวัลย์ ปัญญามี
นางสาวสายทอง  อินธุโสภณ นางรังษี พลโคกก่อง นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์ นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์
นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์ นางปิยะธิดา  ขัณฑ์ชลา นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร
นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ
 
นางสาวิกา แสนกลาง
นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ
นางกาญจนา ฆารชม