นายสมบูรณ์  บุหงาเกษมสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายถวัยล์  สารการ
นายบุณยกฤต  หนองเสนา
นายวิทศรุต คำพันธ์
นายสมเกียรติ มัธยมนันทร์
นายฉัตรชัย ขันธวุธ
นางดวงกมล  ยงประพัฒน์
นางพรมงคล  วงศ์วิเศษ
นางศศิณา  ลาภบุญเรือง
นางฉวีวรรณ  กองทอง
นางปาริชาติ ราชฤทธิ์
นางสาวกัลยาณี  ชูศรีวัน
นางจิตตะวัน  อินทฤทธิ์
นางธิดาพร นามวงศ์ษา
น.ส.สุคนธมารินทร์ สว่างภพ
นางประหยัด ทองภูธรณ์ นางชูศรี สิงสุธรรม
 
นายสุริยา บุญเลิศ ว่าที่ร้อยเอกเนติ คิมหันต์ นางอุบล อังคะรุด