นางอรนิจ  นาชัยเวียง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางศิรนันท์ บำรุงกุล
นางเครือมาศ  ธรรมประชา
นางนภาพร  พรมรัตน์
นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย
นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
นายวิศณุ  พลวิจิตร์
นายศักดิ์ชัย  อดิสรณกุล
นายวัชรพงศ์  เอกตาแสง
นางบังอร  กุลชนะรงค์
นางรัตนา  ลครรำ
นายนิรันต์  ม่องคำหมื่น
นางขวัญจิตต์  เชาว์พานิช
นายอมรฤทธิ์  อุทรักษ์
นางสุกัญญา  ชัยปัญญา
นางอะโน  มรรควิจิตร
นางสมคิด  ภูถมดี
น.ส.ณัฐริกา  ฉายสถิตย์
น.ส.ปารินทร์  ราชภักดี
นางระดา  สินธุศิริ
นายสุริยา  โพธิ์เปี้ยศรี
นางพิสมัย พงษ์ศรีลา
น.ส.ยุพาพร  สุภารี
นางสาวธิติยา บุญเสนาะ
นายสายวสันต์  วารี
นายกริชรัตน์  แพทย์ผล
น.ส.เนียรนภา  ขจรโมทย์
นายโกศล  สีสังข์
น.ส.อรนุช  โวหารกล้า
นางสาวนันทิยา พัฒนชัย
น.ส.ญานษา  สุวรรณรักษ์
น.ส.ชุติกาญจน์ วารีขันธ์
น.ส.จีราภรณ์  มิ่งขวัญ
นางสาวธารทิพย์ จันทรนิมะ
นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย
น.ส.รัตติยา  ภูบุญเติม
นางสาวสุภาพร อาคะราช
นางชยุดา กนึกรัตน์ น.ส.รุ่งฤดี  ชนะมาน นางลินดา  เขจรแข นางพัชณีย์ นาแถมทอง
น.ส.เพลินพิศ  ป้องวิชัย นางพูลสุข สว่างบุญ นางวิไลลักษณ์ กิตติจารุภักดี นายเรืองเดช ภูโบราณ
นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้ นางจีรนันท์ ผลเรือง นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์ น.ส.สุพัตรา นนทะภา