นางพัฒนาพร  เขจรนิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพูลทรัพย์ วุฒิปรีดี
นายอภิชาติ บัวเกิด
นางมัณฑนา แพทย์ผล
นางศุภตา  แสงใส
นางสุภัทรา  ศรีเกิด
ว่าที่ ร.ต. พิษณุกุล  กุลธวัชศิริ
ว่าที่ ร.ต.หญิงนพวรรณ  สว่างบุญ
นางจุฑาภรณ์  วิเชียรภักดิ์
นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์ นางสาวจารินี โกศล นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ นางศริยา ระดาฤทธิ์
นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน นายทินกร ฉายมงคล นางนาถนภา สารทะวงศ์ นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัย นางสาวกัลยา ศิริแสงสกุล นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
นายวิวัฒพงษ์ พัทโท นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง นางสาวจีรกานต์  อุทโท นางวาสนา  คงสมมาตร
     
นางสาวเกตวลี  ศรีทอง