นายวิจิตร  ภูโอบ
หัวหน้างานแนะแนว
นายพีรพิศ  โพธิทองด
น.ส.ศุภนิตย์  พุทธิวงศ์
นางดาว  เปียนาค
นางชวนพิศ โนนสินชัย
     
นางสาวกรรณิกา สมจิตร์