นายปิติภัทร  พาโสมมนัสสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
น.ส.นันทพร  มุลวิไล
น.ส.จีระวรรณ  แสงจันดา
นางพัทราพร  ลาภบุญเรือง
นางพนิดา  พาโสมมนัสสกุล
นางอลงกรณ์  สีลาพันธ์
นางทิพย์พร  เกิดมี
นางณัฐนพิน  สุณะไตรย์
นางรุจิรา  คลังบุญครอง
นางฉันทะยา  ป้อมเสมา
นางอันธนา  มงคลสินธุ์
นางศรัญญา  จันทร์เพ็ญ
นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร
นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์
น.ส.ยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
นายชินกร  โตกลาง
นายธรรมธัช บาศรี
นางสุภาพร  สีสังข์
นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช นางสาวจิราเจต อัตตโนคติ นางสาวพัชรา หินทุม
นางสาวกัตติกา ภูหานาม นายณรงค์ชัย หาญอาษา นายบวร ฉายถวิล นางปญจรจน์ นาจอมเทียร
     
นางสาววจี ศรีจรัญ