นางฉันทะยา  ป้อมเสมา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
น.ส.นันทพร  มุลวิไล
น.ส.จีระวรรณ  แสงจันดา
นายปิติภัทร  พาโสมมนัสสกุล
นางพนิดา  พาโสมมนัสสกุล
นางอลงกรณ์  สีลาพันธ์
นางอันธนา  มงคลสินธุ์
นางณัฐนพิน  สุณะไตรย์
นางรุจิรา  คลังบุญครอง
นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์
น.ส.ยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
นางศรัญญา  จันทร์เพ็ญ
นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร
นางสุภาพร  สีสังข์
นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช
นางสาวจิราเจต อัตตโนคติ
นางสาวพัชรา หินทุม
นางสาวกัตติกา ภูหานาม
นายณรงค์ชัย หาญอาษา นายบวร ฉายถวิล นางปญจรจน์ นาจอมเทียร
     
นางสาววจี ศรีจรัญ