_________________________________________________________
รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง การแข่งขัน National Skit Competition ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 วันที่ 25 มกราคม 2555
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  1. นายสันติภาพ ภูผิวคำ
  2. นายประพัฒน์พงษ์ สุขสบาย
  3. นายธีรภัทร นนทภา
  4. นายกรกช ดลเจิม
  5. นายเอกกมล มานะศิลป์
ครูผู้ฝึกซ้อม
  1. นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ
  2. นางสุจิตรา โพธิทองดี