_________________________________________________________
เด็กชายหริณโรจน์ งามเสน่ห์
เด็กหญิงจิดากานต์ บุญตาแสง
เด็กหญิงธรีรัตน์ ประชุมแสง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
"โครงงานภาษาอังกฤษ"
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2558