_________________________________________________________

นางสาวพรนภา โชคคติวัฒน์    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 กล่าวสุทรพจน์ ภาษาจีน

บทสุทรพจน์ 1
Loading...


บทสุนทรพจน์ 2
Loading...