_________________________________________________________
เด็กชายปวรุตม์ ญาณประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 (แผนการเรียน TSM)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. 24
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ระดับประเทศ
การพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ
“Reaching ASEAN Citizenship through National Core Values”
ครูผู้ฝึกซ้อม: นายปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Education towards ASEAN Community)
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2558
ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพมหานคร