_________________________________________________________
นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่ายที่ 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นางสาววิชญาพร พรรณศรี
สาขาฟิสิกส์
นางสาววีรยา บุญงิ้ว
สาขาเคมี
นาวสาวจิรภากร มัยคุณอุปถัมภ์
สาขาชีววิทยา
นางสาวนพวรรณ ปัญญโกคินทร์
สาขาชีวิวิทยา
นายศุภวัตน์ พงษ์นุ่มกุล
สาขาชีววิทยา
นายพิชชากร นิธิพรเดชะ
สาขาชีววิทยา
นายปิยะพงษ์ ภูดินทราย
สาขาคณิตศาสตร์