_________________________________________________________
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเเข่งขันกิจกรรมต่างๆ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 26 สิงหาคม 2557
- เด็กหญิงปิ่นเพชร กุลชิต เเละเด็กชายโกเมศ นามโคตร ชนะเลิศการตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- เด็กหญิงปาเจรา อิ่มประเสริฐ เเละเด็กหญิงนภเกตน์ สารรัตน์ ชนะเลิศการตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดขอนเเก่น
- นายชัยยศ พานทองเเละนายสุรเชษฐ์ สนั่นเอื้อ ชนะเลิศการเเข่งขันกลอนลำวิทยาศาสตร์ ประเภทคำร้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- นายณัฐภัทร กรงคะรักษ์ นายณัฐพล ขนจอหอ เเละนางสาวปาริฉัตร พินิจโชติ ชนะเลิศการออกแบบเรือป๊อกแป๊กขับเคลื่อนด้วยพลังงานไอน้ำ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์