_________________________________________________________
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ที่ได้รับรางวัลในการการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 จัดโดยมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง วิเคราะห์นิทานอาเซียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน เล่าขานผ่านบทกวี
2. รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องบุญคูณลาน ปราสาทรวงข้าว วิถีชาวบ้านตำบลเหนือ เมืองกาฬสินธุ์
3. รางวัลชมเชย โครงงานคุณธรรม จริยธรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง สุขอนามัยในสุขาหรรษา กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านปอแดง หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์