_________________________________________________________

ขอเเสดงความยินดีกับ
นางสาวอุษณี ปากกุดเลาะ
นางสาวสุกัญญา สุทธิบุตร
นางสาวประภารดี ไชยคำมี
นางสาวภัทรวดี จันทร์มา
นางสาวมันตา มองเพชร

ได้รับรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับประเทศ ในโครงการ
ภาพยนตร์สั้น In Love In ธรรม
ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร