_________________________________________________________

ระเบียบปฏิบัติการขอจองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  1. ท่านเข้าไปตรวจสอบห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่ต้องการว่า ห้องว่าง   หรือไม่โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ดังนี้  http://kalasinpit.ac.th/
  2. เลือกเมนู ปฎิทินการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  3. ตรวจดูห้องที่ต้องการใช้ ว่าว่างหรือไม โดยเลือกตามห้องที่ต้องการ
  4. เมื่อได้ห้องที่ต้องการแล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารการขอจองใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  5. แล้วนำส่งที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใต้ถุนอาคาร 5  ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

หมายเหตุ

  1. วันหยุดราชการท่านผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (ถ้ามี)
  2. ถ้าวันปกติถ้าเกินเวลาทำการต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
  3. ถ้าต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลช่วย ท่านต้องแจ้งให้ทราบก่อนใช้งาน

 

เบอร์โทรติดต่อผู้ให้บริหาร

          นายสุรจิตร  โลหะมาศ                       094-5954749

          นายชวลิต  แสงศิริทองไชย         082-8556550

          น.ส.รัชนีพร  ภูแสงสี                094-2915597

          นายเกียรติศักดิ์  ภูเนตร            087-2335104