_________________________________________________________

 

      ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในจังหวัดปฏิบัติตามมติรัฐมนตรี โดยแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทย ในทุกๆวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป