_________________________________________________________
รายละเอียดผู้สอบผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1-ม.4 (ภาคปกติ)
    ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            ประกาศผลการคัดเลือกและแนวทางดำเนินการรายงานตัว
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่บริการ
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขตพื้นที่บริการ  
            รายชื่อนักเรียนตัวสำรอง

    ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ประกาศผลการคัดเลือกและแนวทางดำเนินการรายงานตัว
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนเดิม
                  ส่วนที่ 1
                  ส่วนที่ 2
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนทั่วไป