_________________________________________________________

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ  สภากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสเสด็จฯ มาเปิด...